بیانیه ماموریت

شرکت ژوان بتن زاگرس در راستای افزایش رضایت کارفرمایان محترم در دستیابی به اهداف شرکت در زمینه اجرای
پروژه ها و طرح های عمرانی و تولیدی و معدنی،خط مشی سیستم مدیریتی خود را به شرح زیر اعلام می دارد.
1-اجرای پروژه ها در زمان تعیین شده بر اساس اجرای متقابل حقوق و تعهدات
2- بکارگیری ماشین آلات و تجهیزات روزآمد و نیروی انسانی کارآمد و با انگیزه در اجرای پروژه ها
3-تلاش در جهت افزایش بنیه مالی شرکت به منظور ارتقای توان و گسترش زمینه های فعالیت در سطح وعمق
سازمان
4-اجرا و رعایت اصول ایمنی، بهداشت کار و حفاظت از محیط زیست
5- اجرا و تامین الزامات قراردادی کارفرمایان و بهبود مداوم سطح کیفی جهت افزایش میزان رضایت ایشان
6-آموزش مستمر نیروی انسانی در جهت پیشبرد اهداف شرکت و افزایش کارآمدی
7-اجرای طرح های تحقیق و توسعه
8- اجرای برنامه های آموزشی به منظور افزایش آگاهی، توان تخصصی و شناخت در زمینه وظایف محوله، زیست
محیطی و ایمنی بهداشت حرفه ای کارکنان