استراتژی های کلان

در جهت بهبود توسعه عملکرد منابع و زیر ساخت های شرکت به منظور اطمینان از انطباق فعالیت ها و ویژگی های
استاندارد موارد زیر را پیگیری و اجرا می نماییم.
1-پیاده سازی فرهنگ کیفیت و ارائه مواد اولیه با کیفیت
2- استقرار و اجرای نظام مدیریتی بر اساس الزامات تصریع شده بر اساس استاندارد مدیریت کیفیت 2008-9001 ISO
3-رعایت قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت های جاری و آینده شرکت در رابطه با خط مشی کیفیت و بهبود مستمر
فعالیت ها در حوزه های کاری و پروژه ها به عنوان وظیفه هر پرسنل
4- یادگیری و افزایش آگاهی مرتبط با عنوان وظیفه شخصی و سازمانی
5- استقرار و اجرای نظام مدیریتی HSE بر اساس الزامات تصریح شده قانونی

این خط مشی برای تمام واحد های ستادی ، پروژه ها و پیمانکاران فرعی لازم الاجرا بوده و هم کارکنان شرکت نیز
در قبال انجام مفاد فوق مسئولیت دارند.
اینجانب ضمن تعهد به اثربخشی و تبعیت از قوانین و مقررات مرتبط ، منابع لازم را برای تحقق این سیستم ها فراهم
ساخته و رئیس هیئت مدیره را به عنوان مسئول کمیته بازبینی منصوب نموده و از تمامی همکاران شرکت انتظار می
رود، شرکت را در حصول به آرمان و اهداف تعیین شده یاری نمایند.