هیئات مدیره

مهندس اسماعیل صفیاری
مدیر عامل شرکت ژوان بتن زاگرس

دارای مدرک تحصیلی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
و کارشناسی ارشد راه و ترابری از دانشگاه پیام نور -تهران مرکز

untitled-1
اهم سوابق ومسئولیت ها:

1- پیمانکار و پیمانکار جزء، پروژه اجرای روسازی بتنی در محل اتوبوس های تندرو شهرتبریز
2- پیمانکار جزء، پروژه اجرای روسازی بتن غلتــکی باند کندرو سه راهی اهر تا ورودی شهر
تبریز به صورت همکاری با شرکت سنگیـن پایه تهران
3- مجری اجرای روسازی آسفالت ماستیک الیافی در محـدوده سـه راهی قونـقـا تا چـهار راه
خطیب ونیز دروازه تهران شهر تبـریز به صورت همکاری مشترک با شرکت سنگین پایه تهران
4- فعالیت در شرکت راه وساختمانی آبادگران والاد مجد در سمت عضو دفتر فنی
5- فعالیت در شرکت ژین آب اورام در سمت مدیر واحد دفتر فنی
6- فعالیت در شرکت ژین آب اورام در سمت مدیر واحد دفتر فنی
7- فعالیت درشرکت عمران پویش کردستان در سمت مدیرپیمان وسرپرست کارگاه
8- فعالیت در شرکت آوان شار اهورا در سمت سرپرست دفتر فن

***********************************************************

مهندس مسعود مرادی
رئیس هیئت مدیره شرکت ژوان بتن زاگرس

دارای مدرک تحصیلی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
ودانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

untitled-1

اهم سوابق ومسئولیت ها:

1- سرپرست واحد پیمان و رسیدگی در شرکت مهندسین مشاور بهاب نواندیش
2- سرپرست واحد انفورماتیک شرکت مهندسین مشاور بهاب نواندیش
3- سرپرست واحد ایزو شرکت مهندسین مشاور بهاب نواندیش
4- کمک ناظر در پروژه قطعات 3 الف و 3 ب بزرگراه میاندوآب – کرمانشاه در شرکت مهندسین مشاور بهاب نواندیش
5- سرپرست دفتر فنی در پروژه راه دسترسی به معادن دیرکلو و احمد آباد باش در شرکت عمران پویش کردستان
6- سرپرست دفتر فنی در شرکت ریبوار سازه کردستان

***********************************************************

امیر مسعود صفیاری
عضو هیئت مدیره شرکت ژوان بتن زاگرس

دانشجوی نقشه برداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد سنندج

untitled-1

اهم سوابق ومسئولیت ها:

1- سرپرست واحد نقشه برداری در پروژه های تحت پیمان شرکت سنگین پایه تهران
2- سرپرست واحد نقشه برداری در پروژه راه دسترسی به معدن دیرکلو و احمدآباد باش