دفتر مدیریت پروژه

امروزه بسیاری از سازمان‌ها، از ساختارهای پروژه‌ای برای انجام امور خود بهره می‌گیرند. مهمترین عامل کلیدی موفقیت این سازمان‌ها، مدیریت صحیح پروژه‌ها و طرح‌ها است. طراحی و استقرار دفاتر مدیریت پروژه (PMO) عمده‌ترین مکانیزمی است که در این خصوص مورد استفاده قرار می‌گیرد. دفتر مدیریت پروژه شرکت ژوان بتن زاگرس به منظور بهبود شاخصهای اثربخشی متناظر با افزایش کیفیت و سرعت در پیشبرد پروژه ها، همچنین جاری سازی فرآیند مدیریت پروژه های شرکت با رویکرد PMBOK، استقرار فرآیندهایی به منظور مدیریت یکپارچه پروژه ها و جاری سازی سیستمهای اطلاعاتی نوین در مدیریت پروژه ها(PMIS) با کاربری نرم افزارهای مدیریت یکپارچه پروژه ها از قبیل Project server  ایجاد و راه اندازی گردیده است.