دفتر منابع انسانی

تئوریهای نوین مدیریت منابع انسانی همزمان با ورود به عصر دانش و اطلاعات، ایده ی انسان دانش مدار با رویکرد مدیریت سرمایه های انسانی را مطرح ساخته که بر این اساس تغییر نگرش مدیریت از شیوه ی سنتی اداره امور پرسنلی به مدیریت سرمایه های انسانی جزء اولین قدم های اساسی در راستای مدیریت نوین سازمانی خواهد بود، رویکرد مدیریت منابع انسانی در شرکت ژوان بتن زاگرس، در همین راستا، استقرار فرآیندهای اصلی مدیریت منابع انسانی به منظور جذب، پرورش و نگهداشت سرمایه های انسانی جهت دستیابی به اهداف استراتژیک شرکت بوده است، جذب نیروهای نخبه با سوابق کاری درخشان از دانشگاههای معتبر سراسری، طراحی نظام جبران خدمات با رویکرد ارتقای رضایت کارکنان، طراحی فرآیندها و برنامه های مرتبط با توسعه شایستگی ها و ارتقاء کارکنان، هدف گذاری در بخش آموزش، به منظور ارتقاء دانسته ها و استانداردهای مهارت کارکنان، بخشی از اقداماتی بوده است که تا کنون در مدیریت منابع انسانی شرکت راه یاب انجام گرفته است.