دفتر تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه عبارت از کار خلاقی است که به طور منظم برای افزایش ذخیرۀ علمی و دانش فنی و نیز استفاده از این دانش در طرح کاربردهای جدید انجام می شود و شامل شناسایی نیاز یا استعداد، پیدایش اندیشه ها ، آفرینش، طراحی، تولید و معرفی و انتشار یک محصول یا نظام تکنولوژی تازه است. امروزه تحقیق و توسعه در سراسر دنیا یک فعالیت عمده و بزرگترین منبع یگانه نوآوری و رکن زیربنای تکنولوژی دانسته شده است. با توجه به استراتژی شرکت ژوان بتن زاگرس ( تولید محصولات جدید، ارتقاء کیفیت تولیدات موجود را از نظر فنی، که در عین حال کمترین هزینه ممکن را در برداشته باشد) نیاز به تشکیل و تأسیس گروه تحقیق و توسعه را در زمینه پروژه های مطالعاتی و نظارتی اجتناب ناپذیر می نماید. در واقع جهت همسو و همگام شدن با روند سریع تغییرات و پیشرفت علم در سطح سازمان های امروزی به وسیله، کیفیت و نوآوری و بالا بردن توانایی شرکت در رقابت با شرکت های مهندسی همکار و تغییر جایگاه علمی و فنی شرکت نزد کارفرماهای پروژه ها لازم است به گروه R&D شرکت به عنوان یکی از گروههای مهم سازمان بها داده شود.